غذاسی (غذای سياسی )

لطفا غذای موردعلاقه ی خود را سفارش دهيد:32.gif

با توجه به اينكه رژيم كنوني در ايران مناسب نيست و باعث مشكلاتي مانند سوء تغذيه، اضافه وزن و كمبود انرژي، چاقي موضعي و بسياري از عواقب ديگر شده است، براي تغيير رژيم موارد زير پيشنهاد و بررسي مي شود:

۱) رژيم سلطنتي( چلوكباب سلطاني): در اين رژيم بيمار صبح ها براي انتخاب ميان ژامبون و تخم مرغ و نان و پنير زير نظر سازمان ملل رفراندوم برگزار مي كند. در ساعت ده صبح شاهزاده براي رشد كافي يك ليوان شير داغ زير نظر سازمان بهداشت جهاني ميل مي كند. ظهر چلوكباب سلطاني به مقدار كافي پيشنهاد مي شود، براي انتخاب دموكراتيك اين نوع چلوكباب بين همين يك نوع رفراندوم برگزار مي شود. تا عصر اطرافيان اعليحضرت به دليل داشتن كلسترول بالا با اين رژيم مشكل پيدا كرده و به بيمارستان منتقل مي شوند. شب ها هم در تلويزيون حسني بده بد بد و رينگو مشغول خوردن شكر زيادي مي شوند كه باعث برخي مشكلات مربوط به قند خون مي گردد. اين رژيم براي افراد كم سن و سال نامناسب و براي افراد ميانسال خطرناك است.

۲) رژيم آنارشوفاشيستي- رجوي و خانواده شمعداني( نان و پنير و بوقلمون): در اين رژيم صبح ها بيمار خرماي انقلابي را با خاك اره مخلوط كرده و پس از نگاه انقلابي به تصوير مريم و مسعود كمي از آن را مي خورد و سپس از خودش انتقاد مي كند كه چرا زنده است. ساعت ده صبح مقداري آب انقلابي را در ليوان انقلابي ريخته و آن را به سلامتي مريم و مسعود مي خورد. ظهر مريم با كت و دامن و روسري انقلابي ايوسن لورن همراه با ناز پسر سر ميز ناهار آماده شده و براي ايجاد نشاط در رهبري يك بار ديگر با هم ازدواج كرده و بعد از تحول ايدئولوژيك بوقلمون انقلابي مي خورند و تعدادي از اعضاي مزدور رژيم در حال سقوط را نفرين مي كنند. بعد از ظهر اعضاي تشكيلات براي مبارزه قهرآميز با رژيم در حياط با صداي بلند جيغ مي كشند و عصرانه نان و پنير انقلابي مي خورند. شام بايد سبك باشد. بنابراين براي ايجاد دموكراسي واقعي در ميان خلق چند نوع غذاي سبك پيشنهاد مي گردد ولي خلق براي ايجاد نشاط رهبري همان غذاي مورد نظر سازمان را انتخاب كرده و پس از غذا منتقدين آزادانه نظراتشان را اعلام ودر صورت مخالفت تا حدي اعدام انقلابي مي شوند. اواخر شب براي ايجاد نشاط بيشتر در رهبري چند نفر خودشان را آتش مي زنند.

۳) رژيم نهضت آزادي( قورمه سبزي و كوكاكولا): در اين رژيم صبح ها ملت تصميم مي گيرند كه صبحانه بخورند، اما وفاق ملي بوجود نمي آيد. بعد ساعت ده شوراي مركزي تشكيل شده و براي انتخاب غذا ميان احزاب گفتگو صورت مي گيرد. ساعت يازده فهرست پيشنهادي از سوي مجمع عمومي آماده شده و براي بررسي به هيات امنا داده مي شود. ظهر براي انتخاب غذا رفراندوم برگزار مي شود و هيچ غذايي بيشتر از ده درصد آرا را نمي آورد. بنابراين آبستراكسيون مي شود و انتخابات به مرحله دوم كشيده مي شود. يك گروه طرفدار مك دونالد و ديگري طرفدار قورمه سبزي مي شوند. سپس براي ايجاد وحدت ملي از هر دو غذا صرف نظر مي شود. و به جاي آن مراسم بزرگداشت بازرگان برگزار مي شود. شام در اثر شورش گرسنگان رژيم بركنار شده و راست ها سركار مي آيند.

۴) رژيم ليبرال خاتمي( پيتزا سبزيجات): در اين رژيم مردم از صبح تصميم مي گيرند كه بيف استروگانف بخورند، اما با دستگيري آشپزها و احضار آنان به دادگاه در رابطه با گوشت هاي آلوده مجلس تشكيل و دانشجويان به اعتراض مي پردازند. در پي اعتراضات دانشجويي ساعت يازده تعدادي از نيروهاي ملي مذهبي كه بيست و سه سال پيش دانشجو بودند دستگير و متهم مي شوند كه قصد ادامه تحصيل دارند. ظهر جلسه هيات دولت تشكيل و رژيم پيشنهاد مي كند كه پيتزاي سبزيجات به رفراندوم گذاشته شود، اما شوراي نگهبان با آن مخالفت و آبگوشت را پيشنهاد مي كند. جلسه سران سه قوه براي رسيدگي به درگيري ميان شورا و مجلس تشكيل و مقداري پيتزا به عنوان نمونه و اسناد ارتباط با آمريكا به شوراي تشخيص مصلحت ارسال مي شود. شورا پيشنهاد مي كند كه فقط كشك بادنجان و پسته مصرف شود، اما طبرزدي و سازگارا براي اعتراض دست به اعتصاب غذا مي زنند، در نتيجه قاضي مرتضوي غذاي اعتصابيون را مي گيرد و خودش مي خورد. شب مردم گرسنه و دموكرات ايران براي اعتراض به شوراي نگهبان اجتماع كرده و خواستار استعفاي خاتمي مي شوند. اواخر شب همه به خانه هم مهماني مي روند و چيز مي خورند و به رژيم مورد نظر خودشان فكر مي كنند.

۵) رژيم راست افراطي، انصار حزب الله( كله پاچه با چشم و بناگوش): در اين رژيم صبح ها بيمار تحت رژيم ابتدا از خواب برخاسته و پس از دعا و نفرين به عنوان صبحانه به گرفتن پاچه ديگران و خوردن كله آنان مي پردازد. سپس در ساعت ده صبح در اثر گرسنگي شديد ناشي از ارتباط با خداوند و دعا به جان ديگران تعدادي چشم در آورده و همراه با بناگوش و آبليمو مصرف مي كند. ظهر بيمار براي نجات مملكت ابتدا به تعدادي حمله كرده و پس از بهبود حالش به ساندويچ فروشي رفته و در آنجا با ساندويچ فروش دعوا مي كند.( چون در ساعات ظهر كسي ديگر را براي دعوا نمي توان پيدا كرد) ظهر همراه با نان خشك و خرما مقداري كباب كوبيده مصرف شده و برادران بطور دسته جمعي از پايگاه براي حفظ رژيم خود به طرف دانشگاه حركت مي كنند. بيمار تا شب مشغول حفظ رژيم است و در همين راستا تعدادي از مجروحان به بيمارستان حمل مي شوند. شب بيمار به خوردن كله پاچه و غيره مي پردازد كه بتواند رژيم خود را حفظ كند.

۶)رژيم مشاركتي( اشكنه و شكلات مرسي): در اين رژيم براي صبحانه ساعت شش صبح بيمار را در سلول بيدار مي كنند و به او بيست گرم نان و نيم كيلو مرباي هويج مي دهند. سپس بيمار جهت بازجويي به دادستاني رفته و به مقدار كافي فحش و اتهام مصرف مي كند و در نتيجه اضافه وزن او كنترل مي شود. حدود ظهر تعدادي از نمايندگان مجلس به زندان مراجعه كرده و براي زنداني شكلات مرسي مي آورند. كه شكلات به عنوان مدارك جرم ضميمه پرونده مي شود. شب بيمار به قيد وثيقه 200 ميليون توماني آزاد شده و چون همه ثروتش را از دست داده شام اشكنه مي خورد.

نتيجه ی اخلاقی نداريم گيرنده 27.gif

(بااجازه از آقای ابراهيم نبوی )

/ 0 نظر / 22 بازدید