آموزش اچ تی ام ال

واينهم قانون تشکيل رنگها در اچ تی ام ال :22.gif

در زبان اچتمل رنگها بر اساس ترکیب سه منبع نوری قرمز(Red)، سبز(Green) و آبی(Blue) تعریف میشوند و هر منبع نوری شدتی بین 0 تا 255 را میتواند داشته باشد. در این استاندارد نور سفید رنگی است حاصل از تداخل سه منبع نوری با شدت کامل یعنی 255 و رنگ سیاه حاصل تداخل سه نور با شدت 0 خواهد بود.(در واقع هر نقطه رنگی يا پیکسل بر روی صفحه مانیتور حاصل برخورد سه اشعه نوری قرمز، سبز و آبی ساخته شده توسط لامپ تصویر میباشد.)

توجه داشته باشید که مطابق تعریف ذکر شده امکان استفاده از 256 x 256 x 256 یا حدود 16 میلیون (16,777,216) رنگ مختلف وجود داشته و در شناسه های مختلف به یکی از سه روش زیر قادر به تعیین رنگ متن یا ناحیه ای خواهید بود:

  1. استفاده از مقادیر شدت نور در مبنای 16 با فرمت #RRGGBB که RR، GG, BB مقادیر مبنای شانزده نورهای قرمز، سبز و آبی میباشند.
  2. استفاده از مقادیر شدت نور در مبنای 10 با فرمت rgb(RRR,GGG,BBB) که RRR، GGG, BBB مقادیر مبنای ده نورهای قرمز، سبز و آبی میباشند.
  3. استفاده از نامهای استاندارد رنگها مانند red ، green و ... مطابق جدول انتهائی این صفحه
جدول زیر حاوی جندین مثال و رنگ ترکیبی در مبنای ده و شانزده میباشد:


Color مبنای 16 (Color HEX) مبنای 10 (Color RGB) نام رنگ   #000000 rgb(0,0,0) Black1x1.gif   #FF0000 rgb(255,0,0) Red1x1.gif   #00FF00 rgb(0,255,0) Lime1x1.gif   #0000FF rgb(0,0,255) Blue1x1.gif   #FFFF00 rgb(255,255,0) Yellow1x1.gif   #00FFFF rgb(0,255,255) Cyan1x1.gif   #FF00FF rgb(255,0,255) Fuchsia1x1.gif   #FFFFFF rgb(255,255,255) White1x1.gif   #C0C0C0 rgb(192,192,192) Silver1x1.gif


مثالهائی از نحوه استفاده از رنگها در اچتمل:<p style="color:#FF00FF">Hello!</p> استفاده از مقدار در مبنای 161x1.gif<p style="color:rgb(255,0,255)">Hello!</p> استفاده از مقدار در مبنای 101x1.gif<p style="color:Fuchsia">Hello!</p> استفاده از نام رنگ1x1.gifbody{ color: #444400; } تعیین رنگ نوشته المان body در Style sheet ها1x1.gifbody{ background-color:#FFFFFF; } تعیین رنگ زمینه صفحه در Style sheet ها1x1.gifHR { color : #EEEECC;} تعیین رنگ خطوط افقی در Style sheet ها1x1.gifa:link {color:#c00B09;} تعیین رنگ پیوندها در Style sheet ها1x1.gifp {color:Yellow;} تعیین رنگ متون پاراگرافها در Style sheet ها1x1.gifجدول رنگهای پايه اچتمل بر اساس مقادير هگز

#EEEEEE   #DDDDDD   #CCCCCC   #BBBBBB   #AAAAAA   #999999  #888888   #777777   #666666   #555555   #444444   #333333  #000000   #000033   #000066   #000099   #0000CC   #0000FF  #330000   #330033   #330066   #330099   #3300CC   #3300FF  #660000   #660033   #660066   #660099   #6600CC   #6600FF  #990000   #990033   #990066   #990099   #9900CC   #9900FF  #CC0000   #CC0033   #CC0066   #CC0099   #CC00CC   #CC00FF  #FF0000   #FF0033   #FF0066   #FF0099   #FF00CC   #FF00FF  #003300   #003333   #003366   #003399   #0033CC   #0033FF  #333300   #333333   #333366   #333399   #3333CC   #3333FF  #663300   #663333   #663366   #663399   #6633CC   #6633FF  #993300   #993333   #993366   #993399   #9933CC   #9933FF  #CC3300   #CC3333   #CC3366   #CC3399   #CC33CC   #CC33FF  #FF3300   #FF3333   #FF3366   #FF3399   #FF33CC   #FF33FF  #006600   #006633   #006666   #006699   #0066CC   #0066FF  #336600   #336633   #336666   #336699   #3366CC   #3366FF  #666600   #666633   #666666   #666699   #6666CC   #6666FF  #996600   #996633   #996666   #996699   #9966CC   #9966FF  #CC6600   #CC6633   #CC6666   #CC3399   #CC66CC   #CC66FF  #FF6600   #FF6633   #FF6666   #FF6699   #FF66CC   #FF66FF  #009900   #009933   #009966   #009999   #0099CC   #0099FF  #339900   #339933   #339966   #339999   #3399CC   #3399FF  #669900   #669933   #669966   #669999   #6699CC   #6699FF  #999900   #999933   #999966   #999999   #9999CC   #9999FF  #CC9900   #CC9933   #CC9966   #CC9999   #CC99CC   #CC99FF  #FF9900   #FF9933   #FF9966   #FF9999   #FF99CC   #FF99FF  #00CC00   #00CC33   #00CC66   #00CC99   #00CCCC   #00CCFF  #33CC00   #33CC33   #33CC66   #33CC99   #33CCCC   #33CCFF  #66CC00   #66CC33   #66CC66   #66CC99   #66CCCC   #66CCFF  #99CC00   #99CC33   #99CC66   #99CC99   #99CCCC   #99CCFF  #CCCC00   #CCCC33   #CCCC66   #CCCC99   #CCCCCC   #CCCCFF  #FFCC00   #FFCC33   #FFCC66   #FFCC99   #FFCCCC   #FFCCFF  #00FF00   #00FF33   #00FF66   #00FF99   #00FFCC   #00FFFF  #33FF00   #33FF33   #33FF66   #33FF99   #33FFCC   #33FFFF  #66FF00   #66FF33   #66FF66   #66FF99   #66FFCC   #66FFFF  #99FF00   #99FF33   #99FF66   #99FF99   #99FFCC   #99FFFF  #CCFF00   #CCFF33   #CCFF66   #CCFF99   #CCFFCC   #CCFFFF  #FFFF00   #FFFF33   #FFFF66   #FFFF99   #FFFFCC   #FFFFFF  

 

جدول رنگهای نامگذاری شده و مقادير معادل هگز آن به ترتیب حروف الفباء

Aliceblue
#F0F8FF   Antiquewhite
#FAEBD7   Aqua
#00FFFF  Aquamarine
#7FFFD4   Azure
#F0FFFF   Beige
#F5F5DC  Bisque
#FFE4C4   Black
#000000   Blanchedalmond
#FFEBCD  Blue
#0000FF   Blueviolet
#8A2BE2   Brown
#A52A2A  Burlywood
#DEB887   Cadetblue
#5F9EA0   Chartreuse
#7FFF00  Chocolate
#D2691E   Coral
#FF7F50   Cornflowerblue
#6495ED  Cornsilk
#FFF8DC   Crimson
#DC143C   Cyan
#00FFFF  Darkblue
#00008B   Darkcyan
#008B8B   Darkgoldenrod
#B8860B  Darkgray
#A9A9A9   Darkgreen
#006400   Darkkhaki
#BDB76B  Darkmagenta
#8B008B   Darkolivegreen
#556B2F   Darkorange
#FF8C00  Darkorchid
#9932CC   Darkred
#8B0000   Darksalmon
#E9967A  Darkseagreen
#8FBC8F   Darkslateblue
#483D8B   Darkslategray
#2F4F4F  Darkturquoise
#00CED1   Darkviolet
#9400D3   Deeppink