پدر

پدرم :

روحی به وسعت تمامی سرزمينهای عشق ,که تاب تحمل حضورمبارک

اورانداشتند.

نگاهی به وسعت يک خواهش عاشقانه ,بابسياری حرفهای ناگفته ...

تبسمی که تمامی حقايق زندگی درآن نهفته بود,حيف که قدرلحظه

لحظه آن راندانستم.

کسی که درهرجابود,حروف شجاعت به هم پيوستن برای توصيف اورا

نداشتند.

بزرگمردی که چيزی به نام بدی را از او نياموختم ...ولی حيف که قدرت

درک نياز به اورادرخودنيافتم .

کسی که لحظه ايی بدون ياد او,زندگی برای من نيست و نابود میشود.

اميدوارم شايسته فرزندی چنين پدری بوده باشم ...

يادش گرامی باد.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید