آموزش اچ تی ام ال

فصل چهارم :تگ های اصلی (Basic Tags)

 

تگ ها ( tags ) اجزا تشکيل دهنده عناصر يا elements های اچتمل هستند و در اين فصل با عناصر و تگ های پايه و مهم:
<hr> , <br> , <h1> .... <h6> , <!-- comment --> , <p>
آشنا خواهيد شد . يکی از بهترين روش های يادگيری تگ های اچتمل ديدن مثالها و تغيير آنها ميباشد و با کمک اديتور اختصاصی ما و با استفاده از امکانات فارسی نويسی آن به صورت آنلاين ميتوانيد به مطالعه و يادگيری مثالها پرداخته، کدهای اچتمل را تغییر داده و با کليک روی دکمه "نمايش نتايج" به مشاهده نتايج بپردازيد.

مثالها :

مثالی ساده از يک صفحه اچتمل
در اين مثال بسيار ساده جمله "!Hellow World" در صفحه مرور گر نمايش داده ميشود و در واقع محتوا و متن عنصر body تماما نمايش داده خواهد شد.

پاراگرافهای ساده:
چگونگی نمايش متون با کمک تگ <p> و بصورت پاراگرافی

نمايش متون فارسی:
چگونگی نمايش متون فارسی. برای جزئيات بيشتر به فصل فارسی نويسی مراجعه کنيد.

مثالهای بيشتر:

سر تيترها (Headings)
سر تيترها با کمک تگ های <h1> تا <h6> تعيين ميشوند. <h1> معرف بزرگترين سر تيتر و <h6> معرف کوچکترين سر تيتر است. مرورگر به هنگام نمايش يک سر تيتر بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از هر سر تيتر اضافه خواهد کرد.
<h1>This is a heading</h1> <h2>This is a heading</h2> <h3>This is a heading</h3> <h4>This is a heading</h4> <h5>This is a heading</h5> <h6>This is a heading</h6>
مثال بالا در صفحه مرورگر بدين شکل نمايش داده خواهد شد. پاراگرافها (Paragraphs)
پاراگرافها با کمک تگ <p> معرفی ميشوند.مرورگر به هنگام نمايش يک پاراگراف بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از آن اضافه خواهد کرد.
<p>This is a paragraph</p> <p>This is another paragraph</p>
مثال بالا در صفحه مرورگر بدين شکل نمايش داده خواهد شد.

سطر جديد (Line Breaks)

برای رفتن سر سطر جديد از تگ <br> استفاده ميشود.در اينحالت يک پاراگراف جديد ايجاد نميشود. تگ <br> از نوع تگ های خالی بوده و دارای تگ انتهائی (مثلا <br/> ) نميباشد.


 

<p>This <br> is a para<br>graph with line breaks</p>
مثال بالا در صفحه مرورگر بدين شکل نمايش داده خواهد شد. کامنت ها در اچتمل (Comments)

برای نوشتن شرح و توضيحات در مورد کدهای اچتمل بايد از تگ خاصی استفاده کنيد. برای اينکار بايد متن و شرحتان را درون علائم <-- و --!> قرار دهيد. مرور تگ های comment را در نظر نگرفته و محتوی آنها را نمايش نخواهد داد و فقط شرح و توضيحات برای برنامه نويس و ديگر افرادی که احتمالا در آينده با کد اچتمل کار خواهند کرد مفيد خواهد بود. (به محل نويسه "!" توجه کنيد! فقط يکی و آنهم در ابتدا)

<!-- This is a comment -->
مثالی در مورد comments و نحوه استفاده از آن چند نکته کاربردی:

توجه داشته باشيد که بدليل وجود مرورگرهای متفاوت (اکسپلورر، نت اسکيپ، ..) و به دليل تفاوت دقت نمايش صفحه نمايش کامپيوترها، صفحات اچتمل با اندکی تفاوت در حالتهای مختلف نمايش داده ميشوند و هميشه سعی کنيد که صفحاتتان را نه تنها با اکسپلورر که معروفترين مرورگر است بلکه با نت اسکيپ و حتی مرورگرهای کامپيوترهای مکينتاش چک کرده و همچنين در دقت های نمايش 800x600 و 1024X768 آن را امتحان کنيد.

از نظر فاصله و سطر بندی، متنی که در صفحه اديتورتان تايپ ميکنيد با چيزی که مرورگر نمايش خواهد داد متفاوت خواهد بود.هميشه به ياد داشته باشيد که فاصله های اضافی (space) و خطهای خالی متن در صفحه اديتور توسط مرورگر در نظر گرفته نشده و نمايش داده نخواهد شد.

برای نمايش بيش از يک فاصله خالی بايد از نويسها يا ترکيب کاراکتری خاصی (None Breaking Space) استفاده کنيد. در بخش ( Entities ) نهادها به اين مطلب بيشتر پرداخته خواهد شد.

فاصله های اضافی بين کلمات در يک متن اچتمل توسط مرورگرها ديده نخواهد شد و در نمايش هميشه تبديل به يک فاصله (space) خواهد شد. در ضمن يک خط خالی در متن اديتور بصورت يک فاصله يا space نمايش داده خواهد شد.

برای ايجاد يک سطر جديد هيچگاه از يک تگ <p> خالی استفاده نکنيد و به جای آن از تگ <br> استفاده کنيد..

مرورگرها به هنگام نمايش بعضی عناصر بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از آن عنصر نمايش خواهند داد. برای نمونه اين گروه از عنصرها ميتوان از پاراگراف (<p>) و سرتيترها (<h..>) نام برد.

تگ <hr> يا Horizontal Roler سبب نمايش يک خط افقی خواهد شد و در واقع بخش های مختلف مطالب اين صفحات با کمک اين تگ از هم جدا شده اند.

مثالهای بيشتر:

باز هم مثال پاراگرافها
اين مثال بعضی از مقادير قراردادی عناصر پاراگراف را شرح ميدهد.

ترازبندی پاراگراف ها
اين مثال نحوه تراز بندی يک پاراگراف را با کمک شناسه يا attribute ای به نام align نشان ميدهد. در اين حالت پاراگراف در وسط ناحيه نمايش داده خواهد شد.
( "align="center )

رفتن سر سطر جديد
اين مثال نحوه استفاده از تگ <br> را در يک متن اچتمل نشان ميدهد.

سر تيترها
اين مثال نحوه استفاده از تگهای <h1> .... <h6> را در يک متن اچتمل نشان ميدهد.

ترازبندی سر تيترها
اين مثال نحوه تراز بندی يک سر تيتر را با کمک شناسه يا attribute ای به نام align نشان ميدهد. در اين حالت سر تيتر در وسط ناحيه نمايش داده خواهد شد.
( "align="center )

نمايش خطوط افقی
اين مثال نحوه نمايش خطوط افقی با استفاده از تگ <br> ميباشد.

استفاده از comment
اين مثال نحوه استفاده از comment در کدهای اچتمل را نمايش ميدهد.

تعيين رنگ زمينه صفحه
اين مثال نحوه تعيين رنگ زمينه صفحه را با کمک يکی از شناسه های (attribute ) عنصر body با نام bgcolor نشان ميدهد. (Background Color)
( "bgcolor ="blue )

تگهای اصلی
در جدول زير عناصر معرفی شده در اين فصل به همراه لينکهای مربوطه جهت مطالعه بيشتر آورده شده است. توجه داشته باشيد که برای هر عنصر فهرستی از شناسه ها يا Attributes موجود است و همچنين به شناسه های کنارگذاشته شده (Deprecated) در نسخه های آينده اچتمل توجه داشته باشيد و سعی کنيد که از آنها استفاده نکنيد.


 

:

Start Tag Purpose کاربرد1x1.gif<html> Defines a html document نشان شروع متن اچتمل1x1.gif<body> Defines the document's body تعيين بدنه و قسمت اصلی صفحه اچتمل1x1.gif<h1>-<h6> Defines heading 1 to heading 6 تعريف سر تيترهای h1 تا h6 1x1.gif<p> Defines a paragraph تعريف پاراگراف1x1.gif<br> Inserts a single line break رفتن سر خط جديد1x1.gif<hr> Defines a horizontal rule نمايش خط افقی1x1.gif<!--> Defines a comment in the HTML source code نوشتن شرح و comment1x1.gif
/ 0 نظر / 67 بازدید