کشف 'کهن ترين سياره' توسط هابل

ستاره شناسان می گويند تعداد سيارات موجود در کهکشان راه شيری احتمالا بيش از آن است که تاکنون تصور می شد.

اين استنتاج ناشی از کشف تنها يک سياره در نقطه ای از کهکشان است که انتظار وجود سيارات در آن نمی رفت.

کره نويافته حول ستاره ای در يک خوشه کروی از ستاره ها کشف شد. دانشمندان انتظار تشکيل سيارات در خوشه های کروی که شامل ميليون ها ستاره کهن است را نداشتند.

عمر اين سياره که دو برابر و نيم مشتری است حدود 13 ميليارد سال تخمين زده می شود و در خوشه کروی ام 4 کشف شده است که 5600 سال نوری از زمين فاصله دارد.

اين سياره و ستاره مادر، که اکنون به پايان عمر خود نزديک شده است، در پی برخوردهای حيرت انگيزی با ساير ستاره ها در ناحيه ای از فضا قرار گرفتند که امکان مشاهده آنها را فراهم کرد.

کشف اين منظومه و همچنين ساير سيارات در فواصل نزديک تر به زمين برای دانشمندان بدان معنی است که کهکشان ما، و جهان فرای آن احتمالا آکنده از سيارات است .

/ 0 نظر / 13 بازدید