خودسانسوری

اين هم ازسخن آقايون محترم درباره ايران :27.gif

در راستای اينکه در اقصی نقاط جهان دستگاههايی کشف و اختراع شده که به آن دروغ سنج می گويند و در صورت بازجويی يا هر کار ديگر وصل کردن آن به دست متهم باعث می شود که دستگاه متصل به متهم مذکور بوق بوق کند، با فرض اينکه اگر اين دستگاه را به متهمين مختلف وصل کنيم می خواهيم ببينيم که در هنگام استفاده از چه کلماتی بوق دستگاه در خواهد آمد: 33.gif

هاشمی رفسنجانی: اينهايی که اصلا بويی از خدا(بوق بوق) نبرده اند، اين بچه سوسول ها(بوق بوق) در مقابل امواج ملت ايران(بوق بوق بوق بوق) نمی توانند بايستند. و همين رئيس جمهور(بوق بوق) محبوب( بوق بوق بوق) تو دهنی به آنها می زند....(البته باخانواده محترمه ) 18.gif

سيد محمد خاتمی: من اجازه نمی دهم(بوق بوق) که کرامت انسانی در اين جامعه لگد مال شود و با عزم راسخ(بوق بوق بوق بوق بوق) می ايستم(بوق بوق)(أقا يه کنفرانسی يه کنگره ايی ندارين ,ايشون برن اونجا حرف بزنن يا برن افتتاحش بکنن ) 32.gif


مصباح يزدی: در فقه(بوق بوق) اسلامی(بوق بوق) ما اين چيزها را نداريم. خداوند(بوق بوق بوق بوق ) در قرآن(بوق بوق) سفارش کرده است که مومنين(بوق بوق بوق).....(آقا اين خطريه به پروپاش نپيچين )15.gif

عباسعلی عليزاده: من(بوق بوق بوق بوق بوق بوق)....فکر می کنم(بوق بوق بوق بوق بوق بوق)...... (حرف نزنی بهتره )18.gif

مهدی کروبی: ما در اين مجلس بايد قانونی رفتار کنيم مطمئنا موفق(بوق بوق بوق) خواهيم شد. 20.gif(واقعا)

محسن رضايی: نسلهای جوانان (بوق بوق بوق) ما در مقابل عواملهای استکباری می ايستند و ما از طريق اتکال به اين نيروی جوان(بوق بوق بوق) مشت محکم(بوق بوق) به دهان آمريکای متجاوزگر(بوق بوق بوق) می زنيم... (اينو که خمينی گفته بود بچه جان کپی نکن )28.gif

مسعود بهنود: وقتی جوان ۲۶ساله ای که در ميدان بهارستان ايستاده بود به مردمی که فرياد زنده باد مصدق می کشيدند نگاه کرد، چهره ديگری از حقايق تاريخی(بوق بوق بوق) نشان داده شد.(وقتی حالتو گرفتن می فهمی )08.gif 

عليرضا نوری زاده: امروز دوستی که صدايش بوی گل ياس سجاده مادربزرگ را می داد از ايران تماس گرفت(بوق بوق بوق) حقايقی را به من گفت(بوق بوق بوق)، من به او گفتم(بوق بوق بوق) اين حقايق(بوق بوق) بالاخره...... (وای ی ی ی ی ی ی )05.gif

احسان نراقی: آن روز در حضور هويدا من ساکت ماندم(بوق بوق بوق) و هيچ حرفی نزدم( بوق بوق بوق).....(نه توروخدابيايه چيزی بگوجون ما)19.gif 

ابوالحسن بنی صدر: ۱۸ تير روزی بود که اينها می خواستند رئيس جمهور محبوب(بوق بوق بوق) شما را بگيرند، غافل از اينکه استبداديان نمی دانستند که به هشت دليل من آنجا نيستم. آمريکا خودش آمد و گفت(بوق بوق بوق) از استقلال کوتاه بيا، برو همين الآن تهران، گفتم زکی، وو نت پا دان لو ژاغدن. (بدلکار)14.gif

ضياء آتابای: همين امروز صدها تلفن(بوق بوق بوق) از همين پسرها و دخترهای جوان ايرانی به من شد(بوق بوق) آقا بريد خيابون، هر کی نره کره خره، اوهوی مگه من باهات نيستم.الآن به من خبر(بوق بوق بوق بوق)....(بابا تلويزيون کارتی شده ,پس چراپول نمی دين )17.gif17.gif17.gif

(بااجازه ازآقای ابراهيم نبوی )

/ 0 نظر / 7 بازدید