مرگ
زآندم که بر نشست به مسند امام مرگ آ يد ز چار گوشه ی ايران پيام مـــــرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی به چار سوی درمان د هند مرگ پرستان به نام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی به د ست دين گشته است حاليا همه ايران کنام مـــرگ

آيد پيام مرگ، که يعنــــــی ززند گی گيرند مردگان قرون انتقام مـــــــــــــرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که تنگ شد بر زندگی مجال نفس ز ازدحام مـــرگ

آيد پيام مرگ، که يعنــــی زبس قتال شد پست تر ز خاک گذ رگه مقام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی به جان صبح جان ها ستوه شد ز شب مرگ فام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنـــی که دين جهل نارد پيام داد مگـــــــــر با کلام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که دين مکر حا شا که محتشم شود از احتشام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنـــــــی سپاه کين اردوی عشق را بفرستد به کام مـــرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی شراب خون نوشند قوم باده نخواران به جام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که اهل جهل جويد بهشت خويش به دارالسلام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنـــــــی براه دين تنها نه عزرئيل بود از عظام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی نه عزرئيل کاينک امام در کف دارد زمام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی به خلق خويش هر دم دهد خليفه ی ما بار عام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی به هوش باش کز نردبام جهل برآئی به بام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که زخم کين می يابد التيام، نه ليک ا لتيام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی نه انقلاب کانی که بود بود همانا قيام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی مگو، مگو جز با کلام مرگ سخن با امام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی، به خون قسم که نيست هيچ دين که نبا شد مرام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی عبث مده اين نقد ک وجود به هيچ مدام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که مرد راه جز بهر زندگی نکند التزام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که گاه نيز شمشير زندگی است نهان در نيام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی غمين مباش که صبح زندگانی زايد ز شام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی نگر که چون کم آ يد از تداوم هستی دوام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که رستمی از عشق در ره ا ست پس از زال سام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی خواص عشق بازند نرد کينه به جان با عوام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی زدوده باد از لوح جان خلق اين نقش حرام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که زند گی هرگز به کام مرگ نگشته است را م مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که دام چين هم، خود، به دام مرگ بنوشد ز جام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که زود باد تا خود امام مرگ هم افتد به دام مرگ

آيد پيام مرگ، که يعنی که، با امام افتد به دام مرگ ســـــــــــرا پا نظام مرگ

وينک پيا م آخر: يا علم يا که دين اين سو تما م زند گی، آ نسو تمام مرگ

/ 0 نظر / 12 بازدید