بالاخره هرکسی مرتکب اشتباه می شه مهم اينه که بقيه ببخشنش ...

نمی دونم چه جوری ازتک تک  شما معذرت بخواهم . می دونم بعضی ازنوشته های من شماهاروناراحت کرده 02.gif. به همين دليل می خواستم ازهمه کسانی که در اين مدت ۲-۳ماه که وبلاگ کوچيک منو ,ديدن و وقت خودشون رو گذاشتن  و يابزرگواری کردندمنو موردلطف خودشون قرار دادن وپيغامهای زيبای خودشون روابرازکردندازهمشون ممنونم . نمی دونم چه جوری ازهمه شماتشکرکنم .01.gif

بعضی ازاين نوشته ها که تووبلاگ من نوشته شده به هيچ وجه نظرخودمن نيست وخودم واقعا خجالت می کشم که چرااين نوشته ها دروبلاگ من قرارداده شده.دليلش هم اينه که بيشتراين نوشته ها توسط خودمن نوشته نشده .وشخص ديگری اين نوشته ها روبرای من نوشتن .ولی ازاين به بعد هرنوشته ايی که دروبلاگ نوشته شده باشد نظرخودمن هستش .

تنها دليلی هم که وجودداشت که اون نوشته ها روپاک نکردم به خاطراين بود که نظرات شما درمورداون نوشته ها ازبين نره .01.gif

درآخرمی خواستم ازهمه شما معذرت خواهی بکنم وبه خاطرتمام اين نوشته ها که باعث رنجش افکارشما شده بودپوزش بخواهم .اميدوارم منو به بزرگواری خودتون ببخشيد.

پلين

 

/ 0 نظر / 11 بازدید